ဝင္ႀကည္႕ႀကပါ

Sunday, August 12, 2012

 ေရွာက္သီးသုပ္
 ငခူ ရြဲ႕ယိုရြက္
 ၿမင္းခြာရြက္သုပ္
ငပိရည္

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.