ဝင္ႀကည္႕ႀကပါ

Tuesday, August 14, 2012

 ငႀကင္းေမႊ
 ဆိတ္တား
 ဝက္ေဘာအာလူး :D:D:D

Sunday, August 12, 2012

 ေရွာက္သီးသုပ္
 ငခူ ရြဲ႕ယိုရြက္
 ၿမင္းခြာရြက္သုပ္
ငပိရည္

Friday, August 10, 2012

 ဘဲဥခ်ဥ္ရည္
 ေၿပာင္းဖူး ခ်စ္ေႀကာ္
 ငဖယ္ ရဲ႕ယို

Tuesday, August 7, 2012

ဝက္သားေပါင္း။ ကတ္ကတစ္။ငႀကင္း။ပုန္းရည္က်ီးသုပ္။မုန္လာပင္ေပါက္ခ်ည္ရည္။ငပိရည္

Monday, August 6, 2012

 မေဟသီဖတ္တဲ႕ စာအုပ္မ်ား
 ဘံုေဘ တို႕စ္
 မိုင္ လန္႕
 ထိုင္ဝမ္ မံုညွင္း
 ဘဲဥအငံ ဝက္တား မွိဳ


Thursday, July 26, 2012

 အင္ဥသုပ္
 ပုဇြန္ငဆုပ္
 ႀကက္သား နန္းႀကီးသုပ္ ဟင္း
မွိဳ ဂဇြန္း