ဝင္ႀကည္႕ႀကပါ

Friday, August 10, 2012

 ဘဲဥခ်ဥ္ရည္
 ေၿပာင္းဖူး ခ်စ္ေႀကာ္
 ငဖယ္ ရဲ႕ယို

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.